Interpellasjon om midlertidige stillinger

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 16. april 2015
Oppdatert: 16. april 2015
Lesetid: ca. 2 min

Jan Refsnes sendte interpellasjon til bystyrets møte 17. mars.

OECD har endret syn på midlertidighet. De oppsummerer forskning som indikerer at mer rom for midlertidighet ikke gir flere jobber, men færre fast ansatte og ett større B.lag.

Regjeringen bruker det at det er relativt lett i Norge for midlertidig ansatte å få fast stilling som argument for å øke midlertidig ansettelser.

OECD kaller nå denne typen argumenter for «feilaktige. Forslaget kan gjøre at flere midlertidige vil konkurrere om færre faste jobber.

OECD viser også til at økt bruk av midlertidige ansettelser reduserer investeringer i ansatte, produktivitet og svekker arbeidsmiljøet.

I Norge har vi permitteringsregler som både skal ivareta bedriftens behov og stabiliserer økonomien. OECD peker på hvordan mer midlertidige ansettelser gir større svingninger i sysselsetting under en krise og slik kan vanskeliggjøre makroøkonomisk styring. En av grunnene til at Norge slapp igjennom finanskrisen med liten økning i ledigheten er trolig at vi hadde færre midlertidige. Det hindret at arbeidsgiverne raskt nedbemannet og slik forsterket krisen, noe som skjedde i mange land.

Ett annet viktig poeng mot midlertidig ansette er at mange arbeidstakere vil gå glipp av pensjonsrettigheter hvis forslaget om midlertidige stillinger blir innført. Alle ansatte over 20 år har nå fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordninger. Men de som bytter jobb før de har arbeidet i ett år i privat sektor og tre år i offentlig sektor, får ikke med seg disse opptjente rettighetene. Det betyr at arbeidstakere kan jobbe i forskjellige midlertidige jobber i mange år uten å opparbeide seg tjenestepensjon i det hele tatt. Etter vår mening må dette være i strid med intensjonene bak loven om obligatorisk tjenestepensjon.

 

På bakgrunn av dette vil Sandnes SV legge fram ett forslag til vedtak:

Bystyret mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.

Sandnes kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker bystyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Sandnes kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis”.