SV vil sikre forskningsstasjonen på Ims

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 12. april 2016
Oppdatert: 12. april 2016
Lesetid: ca. 2 min

Sandnes SV vil sikre fortsatt drift ved forskningsstasjonen til NINA, Norsk institutt for naturforskning, på Ims i Sandnes.
Tore Haye, styremedlem i Sandnes SV har leserinnlegg i Sandnesposten 12. april 2016

13. april skal Utvalg for byutvikling ha 2.gangsbehandling av reguleringsplan Anlegg og forskningsstasjon NINA – Ims, for å legge til rette for utvidet drift på forskningsstasjonen i form av ny genbank. Forrige gang denne reguleringsplanen var oppe til behandling fremmet Sp forslag på vegne av Ap, FrP og Sp om at Sandnes kommune ikke skal gi tillatelse til bygging av genbank. Dette ble dessverre enstemmig vedtatt i utvalget. Nå kommer saken til 2.gangsbehandling, og heldigvis er innstillingen fra rådmannen positiv. Saken skal videre til bystyret neste uke, der Sandnes SV håper på et positivt vedtak i tråd med rådmannens innstilling.

NINA leverer i dag forsøk og forskning for laksefiske og innlandsfiske, som har betydning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ved kongelig resolusjon av 27. Juli 1973 ble Staten ved Miljøverndepartementet gitt tillatelse av det norske Storting til å ekspropriere alt fiske i Imsa fra sjøen til Liavatnet. I 1975 kom en toveis fiskefelle i drift, der all fisk som vandret ut av eller opp i elva daglig ble undersøkt og merket. I 1990 kom det krav om at vanninntaket til forsøksanlegget ikke kunne være på en strekning med oppvandrende fisk som kunne bringe med seg smitte fra havet, og en fiskesperre ble nødvendig. Fra og med 1993 var fiskesperren i drift, og sikret dermed at vanninntaket til forskningsanlegget var fritt for smitte fra oppvandrende laksefisk, og NINA fikk et kontrollerbart gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret i elva. Tillatelsen til fiskesperren er gitt av NVE i 1993.

Det finnes kun to forskningsstasjoner som kan levere forskning på sjøoverlevelsen til vill og utsatt laksesmolt. Det er NINA på Ims og Burrishoole i Irland. De er indekselver for laksen i Nord-Atlanteren, og data fra overvåkningen brukes av det internasjonale havforskningsrådet ICES og av den Nord-Atlantiske laksevernkonvensjonen NASCO som grunnlag for deres råd til norske og internasjonale laksereguleringer.

NINA Forskningsstasjon på Ims har en verdensledende posisjon i internasjonal forskning på laksefisk, og NINAs lakseforskning fikk karakteren ”i verdensklasse” av Norges Forskningsråd fra 2011.

Sandnes SV vil sikre fortsatt drift av NINA, og beholde fiskesperren og aktiv bruk av fiskefellen, slik at forskningsstasjonen kan fortsette å levere nødvendig kunnskap om forholdet mellom gytebestand og rekruttering, vandring, vekst, overlevelse og tilpasning også i framtiden. SV støtter også etablering av genbank. Da er det avgjørende at fiskesperren blir stående.

Tore Haye, Sandnes SV