Kampen for biologisk mangfold

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 09. juni 2016
Oppdatert: 09. juni 2016
Lesetid: ca. 2 min

Sandnes SVs Heidi Bjerga har leserbrev i Sandnesposten 7. juni.

5. juni er FNs internasjonale miljødag. I år var tema kampen mot illegal handel med ville dyr og planter. Ulovlig handel er en alvorlig trussel for mange dyre- og plantearter. Elefanter, neshorn, tigre, gorillaer og havskilpadder er eksempler på arter som står i fare for å bli utryddet. Ulovlig handel med varer som stammer fra dyr og planter, som for eksempel elfenben, truer derfor det biologiske mangfoldet på jorda. Jakt på ville dyr, og smugling av produkter som tas fra dem, er også en trussel mot økonomisk utvikling og fører til økt korrupsjon.

I Norge finner vi halvparten av våre utrydningstruede arter i skogen, og for over tre fjerdedeler av dem er skognæringa trusselen. Ifølge Naturvernforbundet er vern av de biologiske viktigste områdene i produktiv skog alfa og omega for å stanse tapet av arter. Det er derfor gledelig at det nå er gjort vedtak om 10% skogvern. SVs Heikki Holmås har jobbet utrettelig for å få på plass skogvernet, og fikk til slutt flertall for forslaget i Energi- og miljøkomiteen. Det vil berge mange truede dyr- og plantearter som er avhengig av gammel skog som leveområde, og vi i SV forventer at vedtaket vil følges opp gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet.

Kampen om biologisk mangfold må kjempes på mange arenaer. Det er positivt at FN løfter dette opp i forbindelse med årets internasjonale miljødag. Det er viktig å gjøre grep i hvert enkelt land for å sikre mangfoldet, slik vi har gjort i Norge nå med vedtaket om skogvern.

Vi mangler fremdeles en rekke viktige tiltak som må iverksettes for å stanse tapet av planter og dyr i norsk natur. SV støtter Naturvernforbundet som mener vi trenger tiltak som en supplerende nasjonalparkplan, merking av all oppdrettslaks, forbud mot hogst av gammelskog og stans i bruken av miljøfiendtlige subsidier. Vi skal fortsette arbeidet med å sikre mangfoldet også i Norge, og skogvernet er et viktig steg på veien.