På tide med eiendomsskatt

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 21. juni 2016
Oppdatert: 21. juni 2016
Lesetid: ca. 3 min
SVs Heidi Bjerga ønsket å få utredet potensialet i eiendomsskatt inklusive bunnfradrag i forbindelse med behandlingen av sluttrapporten i omstillingsarbeidet som har pågått i Sandnes siste året. Her kan du lese innlegget fra behandlingen i bystyret mandag 20. juni.
Dette er en varslet situasjon. Allerede høsten 2014 kom rådmannen med budsjettframlegg som viste at det måtte spares på drift. Høsten 2015 fulgte rådmannen opp med konkret plan for framdrift av omstillingen i alle etatene, og her er det gjort et fantastisk arbeid av ansatte og tillitsvalgte. 
Det viser at hver avdeling har gått gjennom arbeidsoppgaver for å se om arbeidet gjøres på beste måte, og alle har kommet med forslag til endringer som enten kan spare penger, eller jobben kan gjøres mer effektivt. For meg som politiker har rapportene bidratt til å gjøre meg kjent med hele organisasjonen. En organisasjon som vant kommunerusprisen gjennom arbeidet i Mestringsenheten 2015, som vant innovasjonsprisen med russisk matematikk i 2015, som var nominert til bosettingsprisen i 2015 og som var Rogalands kulturkommune i 2011 for å neven noe. 
Det handler om engasjerte ansatte som har overskudd til å både gjøre jobben men og se muligheter til å gjøre jobben enda bedre, slik at innbyggerne får et enda bedre tilbud, enten det er flyktninger, elever eller folk som sliter med rus og psykiske helse. 
Nå har de samme engasjerte ansatte levert inn forslag til omstilling og til og med kuttforslag fordi vi har bedt dem om å gjøre det. Omstilling foregår kontinuerlig i en så stor organisasjon som Sandnes kommune, men ikke alltid samtidig i hele organisasjonen, slik som må. De ansatte i Sandnes viser vilje og evne til omstilling, men denne runden handler om mer enn omstilling. Her har de ansatte levert inn forslag på kutt og endringer, som i noen tilfeller er blitt frarådet å gjennomføre av rådmannen. 
Og det er forslag som opprører innbyggerne. Store elevgrupper i oppstarten ved 1. klasse har utløst et stort engasjement. Alle vet hvor viktig det er med en god skolestart. Det er og beskrevet hvordan omlegging fra vedtak om spesialundervisning til tilrettelagt undervisning vil komme mange elver til gode, men dette er ikke anbefalt. Men kanskje er det nettopp slike vedtak vi burde gjort nå. Vedtak som vil styrke skolen generelt, og ikke går på bekostning av elevene. 
For oss i SV smerter det å se at både leirskole og skolefrukt tas ut. Det er tiltak som bidrar til at flere elever får en bedre skolehverdag, og som denne regjeringen kuttet ut da de inntok regjeringskontorene. 
Det er også vanskelig å akseptere reduksjoner som innebærer kutt i tiltak som styrkingstimer, delingstimer, ressurs for lese- og regnekurs og skolemiljøtiltak. Dette er tiltak som har stor betydning for skolens handlingsrom til å gi tilpasset opplæring til alle elever.
Under levekår kommer det opp gjentatte ganger at innsparingen er løst via innovasjon i omsorg med reduksjon i årsverk. I tillegg leser vi at felles tidelingskontor vil gi mer ensartet og objektive tjenester, og er i mindre grad opp til den enkelte fagpersonen. Noe som er helt motsatt av hvordan tillitsbasert tjenester organiseres i København hvor vi nettopp var på besøk. De var veldig opptatt av ansattes observasjoner og vurderinger. Her blir det vektlagt at med forslaget til ny organisering vil dette føre til ulempe. 
Nå diskuteres innsparingene og her kan vi se at posisjonen skyver lavere skatteinngang og mange arbeidsledige foran seg i debatten. Når regjeringen fjerner taket på betalingen i barnehagen, så får det konsekvenser for mange, og aller mest de arbeidsledige. 
Denne debatten handler om varslede innsparinger, allerede fra 2014. For oss i SV handler dette nå om å være ansvarlige arbeidsgivere, og om at vi må ta alle inntektsmuligheter i bruk for å ivarta våre innbyggere. Vi ber derfor om at det legges fram en sak om mulighetene som ligger i innføring av eiendomsskatt, med et bunnfradrag for å skjerme de mest utsatte.
Her er forslaget:
Bystyret ber rådmann legge fram en sak om potensialet som ligger i innføring av eiendomsskatt og utviklingspotensialet framover, i forbindelse med framlegging av forslag til budsjett 2017. Det legges også fram muligheten som ligger i å innføre bunnfradrag for å skjerme de mest sårbare.