Vi må ta klimasaken på alvor

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 08. september 2016
Oppdatert: 08. september 2016
Lesetid: ca. 4 min

Sandnesposten inviterte alle gruppelederne til å svare på spørsmål, og her kan du lese hva Sandnes SV svarte. Artikkelen sto i Sandnesposten 1. september.

  1. Hvilke tre saker/temar blir de viktigste for Sandnes kommune og ditt parti?

I Sandnes skal vi ha gode offentlige tjenester.

 

  1. a) SV vil gi innbyggerne gode velferdstilbud og tilby kommunalt ansatte gode arbeidsforhold. Vi vil øke lærertettheten og grunnbemanningen i helse- og omsorgssektoren. Det er på tide med en tillitsreform hvor kompetansen til de ansatte blir verdsatt. Alt for mye tid brukes til kontrollering og rapportering. Med tillitsreformen, hverdagsrehabilitering og innføring av eiendomskatt vil kommunen få økte inntekter som vil komme innbyggerne og ansatte til gode.

Sandnes trenger grønne og bærekraftige løsninger.

  1. b) Sandnes SV vil ha kollektivknutepunkt på Ruten, og parkeringsplasser i randsoner for å redusere bruk av privatbil. Vi mener Gandsfjord bru med kollektivfelt må på plass nå, blant annet for å redusere trafikken gjennom sentrum og hindre nedbygging av matjord. Dobbeltsporet på Jærbanen må videre fra Sandnes til Egersund, Ålgårdsbanen må gjenåpnes, og busstilbudet må styrkes. Sandnes skal igjen bli sykkelbyen i Norge. Det må legges til rette for økt sykkelbruk.

­Sandnes skal være en inkluderende kommune

  1. c) Vi vil være en kommune for alle innbyggerne, uansett kjønn, rase eller legning. Sandnes skal ha botilbud til alle, og vi mener at kommunen kan bosette flere flyktninger. Vi skal fortsette samarbeidet med frivillige organisasjoner, og styrke opplysningsarbeidet slik at alle føler seg hjemme i kommunen.

 

2. Hvorfor nettopp disse sakene og hvordan kan ditt parti påvirke?

Fordi vi ønsker å gi innbyggerne gode tjenester.

Vi mener at økt lærertetthet vil styrke skolen, og økt grunnbemanning vil sikre forutsigbarhet og stabilitet, redusere sykdom og belastning og behovet for vikarstillinger i helse- og omsorgssektoren. Vi vil prioritere å arbeide for å styrke likestillingen, blant annet ved å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. Vi vil arbeide for rett til hele stillinger, og til faste stillinger, og reversere endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven.

Vi vil ikke privatisere driften av sykehjem, skole, barnehage og omsorgsboliger.

3. Vi må ta klimautfordringene på alvor.

Vi vil arbeide for at Ganddal må få togavganger nordover hvert kvarter fram til dobbeltsporet åpnes og at Lura stasjon gjenåpnes. Vi ønsker også at folk skal kunne reise med bane fra Sandnes til flyplassen og til Risavika, og vi vil styrke busstilbudet i hele kommunen.

Vi vil hindre at veier og utbygging legger beslag på arealer som brukes til matproduksjon. Vi vil ikke ha utvidelse av RV 13 fra Hove til Vatne, fordi det vil bidra til at Gandsfjord bru ikke realiseres.

Vi vil arbeide for et sammenhengende sykkelveinett i hele kommunen. Sandnes må ha en fungerende bysykkelordning, også med elsykler, og det må etableres sikre parkeringsanlegg for sykler i knutepunkt til kollektivtrafikk. Det må bli rimelig og enkelt å ta med seg sykkel på offentlige transportmidler

Vi vil ha en kommune med hjerterom og husrom til alle

SV vil bidra til at kommunen utarbeider en mangfoldsplan, og vil fortsatt arbeide for at frivillige lag og organisasjoner har nødvendig økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet til å fortsette sitt viktige arbeid

Vi vil styrke Sandnes Læringssenter slik at både flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere får anledning til å lære seg språket og kulturen vår, og dermed lettere inkluderes i arbeid og nærmiljø. Vi mener barn av flyktninger og asylsøkere skal ha rett på barnehageplass.

SV mener kommunens boligsosiale handlingsplan må bli mer offensiv slik at de mest sårbare sikres mulighet for egen bolig. Kommunen må legge til rette for flere boliger til førstegangsetablerere, og bidra til at flere å kommer seg inn på boligmarkedet, gjennom blant annet leie-eiekonseptet og Housing First.

 

Sandnes SV var del av posisjonen fram til februar i år. Da brøt vi samarbeidet etter at FrP i Sandnes fremmet forslag om lukkede mottak for flyktninger. Deres flyktningepolitikk var ikke forenlig med våre grunnverdier. SV er nå i opposisjon, og må derfor finne ny arbeidsform. Vi håper på godt samarbeid med både posisjon og opposisjon framover, til beste for innbyggerne.

Hva er det dere frykter med skal skje i høst med tanke på politiske vedtak. 

 

Vi frykter at det kommer flere kutt framover på grunn av sviktende inntekter. Noe som vil ramme ansatte og innbyggere enda hardere.

5) Hva var de beste vedtakene og prosessene i løpet av vinter vår?

Det er positivt at flertallet nå sier nei til parkering under Ruten. Dette er en sak SV har stått aleine om i mange år. Vi har sagt at vi vil ha park på Ruten, ikke parkering, og nå sier flertallet at de er enige med oss. Endelig får vi parken.

Det var og positivt at 82% sa nei til at Sandnes skulle slå seg sammen med Stavanger og Sola kommune.

6) Hva skulle dere vært foruten.

Vi har vært gjennom en omstillingsprosess i kommunen, med store nedskjæringer. SV mener grensen for forsvarlig omstilling er nådd, og fremmet forslag om at det skulle utredes eiendomsskatt med bunnfradrag for å skjerme de mest utsatte boligeierne. Dette ble dessverre nedstemt, og det betyr at vi går glipp av 80 millioner kroner, som skulle gått til flere ansatte i omsorg og skole blant annet. Vi skulle også ønsket at det ble flertall for å bruke av disposisjonsfondet for å redusere kuttforslagene som ble lagt fram før sommeren.

Hva er det mest gledelige som kan skje høsten 2016?

At vi får flertall for innføring av eiendomsskatt med bunnfradrag for de mest sårbare, slik at vi ikke trenger å si opp ansatte, og kutte i tjenestene til innbyggerne. Og at arbeidsmarkedet endrer seg, slik at arbeidsledige igjen har arbeid å gå til.