På tide!

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 17. juni 2018
Oppdatert: 17. juni 2018
Lesetid: ca. 3 min

I budsjettarbeid, i forbindelse med årsoppgjør og i perioderapporter har SV nå i flere år foreslått å reversere kutt i renhold, skole, barnehage og omsorg. De ansatte har vært gjennom omstilling over flere år, med kutt i drift. Nå ser heldigvis også Ap at det er nødvendig å prioritere de ansatte. Det var på tide. Selv om de foreløpig ikke har kommet med konkrete prioriteringer utover å ikke overføre overskudd av drift til investering, slik vi i SV og foreslår.

I forbindelse med perioderapporten som skal behandles 18. juni foreslår SV å styrke renholdsbudsjettet, prioritere flere stillinger i vekst- og attføringsbedriftene og fjerne kuttet i barnetrygden for de som mottar sosialstønad.

I tillegg ønsker vi å øke grunnbemanningen, og ber om å få en sak på hvordan dette kan gjøres.

Vi vil ikke føre overskudd av drift til investering. Det er for mye som er uavklart i forbindelse med bemanningsnorm i barnehagene, og lærertettheten som regjeringen har bestemt. Vi vil beholde pengene til drift, og sikre at vi ikke må si opp annet personell som fagarbeidere og assistenter i skole og barnehage. Vi vil også se på om vi trenger penger i forbindelse med arbeidet med økt grunnbemanning.

Her er endringsforslagene våre:

Endring pkt 2 i forhold til rådmannens forslag:

Barne- og famileenheten styrkes med kr 1, 869 mill

4 millioner overføres renhold for å reversere innsparinger med halvårseffekt på 2 mill fra juli 2018

2,75 millioner til 10 stillinger i vekst- og attføringsbedriftene med halvårseffekt på kr 1,375 mill fra juli 2018

2,5 millioner til å reversere kutt i sosialstønad til barnefamilier som mottar barnetrygd med halvårseffekt på 1,25 mill fra juli 2018

Sandnes kommune går i dialog med Rogaland Arboret for å se på muligheten for medfinansiering av tilkobling til fibernett som er etablert. Det settes av inntil kroner 250 000 til dette i investeringsmidler.

Tillegg:

Administrasjonsutvalget ber om å få en sak for å vurdere muligheten for økt grunnbemanning og den økonomiske effekten av økt grunnbemanning, i løpet av tredje kvartal 2018.

Administrasjonsutvalget avventer overføring fra drift til investering. Det er fortsatt mye som er uklart i forhold til bemanningsnorm i barnehagene og lærertettheten i skolen.

Her er innlegget jeg kommer til å holde:

Rådmannen foreslår å overføre 69.580 mill fra drift til investering. Vi vil ikke gjøre det nå. Det er mye som er uavklart rundt bemanningsnorm i barnehagene og lærernorm i skolen. SV mener vi må beholde hele driftsoverskuddet, og se på hva som trengs for at vi ikke skal svekke våre tjenester siden regjeringen ikke følger opp sine pålegg med økonomiske overføringer. Rådmannen har ikke gjort noen vurdering av dette i perioderapporten, og det er mangelfullt når vi nærmer oss sommer og ferie.

I tillegg er det forsinkelser med mer på investeringer, så vi reduserer allerede låneopptaket med 507 mill.

Vi ber om en avklaring på om det kommer oppsigelser av assistenter og andre fagarbeider i skole og barnehage i forbindelse med at regjeringen har sagt vi skal ha lærernorm i skolen og pedagognorm i barnehagen. Det er satt av 10 mill til bemanningsnormen, men er dette nok? Det er en uavklart situasjon rundt bemanning i skole og barnehage, som ikke er gunstig.

Vi driver fortsatt å overfører mer midler til de private barnehagene enn til våre egne barnehager. 4,4 mill i økte utgifter, mens våre egne sparer og sparer. Vi ser at bemanningsnormen ikke vil dekke behovet for nok voksne tilstede blant barna hele dagen. Det har vært skrevet mange leserinnlegg om det i media de siste månedene.

SV mener fortsatt at vi skal tilbakeføre Barne- og Famileenheten 1, 8 mill. Vi mener det er nødvendig at de får gode rammer når de behandler de mest sårbare.

Vi fremmer også forslag om å styrke renhold. Det samme gjelder for personer som mottar sosialstønad og som får trekk i barnetrygden, og økning i stillinger i vekst- og attføringsbedriftene. Nå med halvårseffekt.

Vi opprettholder også forslaget om sak vedr økt grunnbemanning. Vi registrerer at det har vært tema i helse- og sosial vedr sykepleierer. Der ble også utfordringer vedr bemanning og lav stillingsbrøk i boliger med mer løftet fram, og vi ser at renholdere sliter. Det er på tide vi gjør en skikkelig jobb nå.