Vil Sandnes slutte seg til ICANs byopprop?

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 04. april 2019
Oppdatert: 04. april 2019
Lesetid: ca. 2 min

Kan Oslo, så kan vel også Sandnes? Der er det flertall for slutte seg til ICANs byopprop i følge Raymond Johansen, Ap. I tillegg har Trondheim, Tromsø, Kristiansund, Levanger, Bodø og Hammerfest vedtatt å slutte seg til. Røros skal behandle dette i nærmeste framtid. Det samme skal Stavanger. Og sikkert maange flere. 
Vi i Sandnes SV synes dette passer godt sammen med at Wirak er med på den verdensomspennende kampanjen Ordfører for fred. I tillegg skal Sandnes arrangere nattevandring for å lære mer om FNs bærekraftsmål sammen med Norad, og Stavanger Turistforening. 
FNs 17 bærekraftmål er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene. Mål nr 16 passer godt for Sandnes. Det er fred og rettferdighet. Nå kan Sandnes være med å sette fred og rettferdighet på kartet. 

Den 7.juli 2017 ble FN-traktaten for et forbud mot atomvåpen vedtatt i FN da 122 stater stemte for avtalen. Det historiske vedtaket har allerede rukket å få 59 signaturer og 10 ratifiseringer. Vi mener Sandnes må være med å presse på for at Norge skal være signere  avtalen om atomvåpenforbud. Derfor fremmer vi interpellasjon i bystyret. 

Tilslutning til ICANs byopprop

Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som får store konsekvenser for mennesker, dyr og miljø ved bruk. Våpnene skiller ikke på sivile eller militære og er ved bruk en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er det synd at regjeringen har valgt å ikke signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen. I 2018 er det 122 av FNs medlemsland som har sluttet seg til traktaten om forbud mot atomvåpen.               

ICAN vant nobels fredspris i 2017 og har fortsatt arbeidet for en atomvåpenfri verden. Dette er et arbeid Sandnes bør støtte opp om ved å signere ICANs cities appeal, for forbud mot besittelse og bruk av atomvåpen. http://www.icannorway.no/untitled/cities-appeal/#.XJSnLfZFxPY

I Norge har Tromsø og Trondheim sluttet seg til ICAN-kampanjen. I april slutter også Bergen seg til, og allerede 27. mars blir det vedtatt at Oslo slutter seg til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen.  Internasjonalt er blant andre Los Angeles, Baltimore, Sydney, Toronto, Genève og Manchester med.

Oppropet støttes av Ordfører for fred, et nettverk ordfører Stanley Wirak er tilsluttet.  

Spørsmål til ordfører:

1. Mener ordføreren at Sandnes bør signere ICANs internasjonale kampanje for forbud mot atomvåpen?

2. Er ordføreren enig i at Norge bør signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen?  

Forslag:

1. Bystyret ber ordfører signere ICANs internasjonale kampanje for forbud mot atomvåpen

2. Bystyret i Sandnes er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Bystyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.