Høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 29. september 2019
Oppdatert: 29. september 2019
Lesetid: ca. 2 min

I løpet av 2019 har det blitt stadig mer synlig at de store, arealkrevende vindkraftverkene ofte kommer i konflikt med nasjonale miljømål og viktige miljø- og samfunnsverdier som biologisk mangfold, sammenhengende områder av urørt natur, friluftsliv og natur- og kulturbasert reiseliv. FNs artsmangfoldutvalg la i mai fram en rapport som beviser at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en million arter. I Norge er over 2000 arter utrydningstruet, og hovedgrunnen er endret arealbruk.

Basert på dette gir Sandnes SV følgende innspill:

1. Nasjonal ramme må inngå i en helhetlig vurdering der vindkraft på land og alle relevante alternativer for fornybar kraftproduksjon, som havvind, oppgradering vannkraft, sol, hydrogen,  energiøkonomisering og redusert forbruk utredes samlet.  Nasjonal ramme slik den foreligger er, gitt det høye konfliktpotensialet, ikke i tråd med norsk forvaltningspraksis og ikke et godt nok grunnlag for å avveie videre utbygging av vindkraft opp mot andre interesser.

2. Videre bygging av vindkraftverk i Rogaland må stanses. Natur- og friluftslivsverdiene i Rogaland må sikres for kommende generasjoner.  Sandnes SV mener at det er nok vindkraft på land i Rogaland nå.

3. Det er behov for en grundig, samlet evaluering av konsekvensene av vindkraftverkene som er oppført både i Rogaland og i resten av landet. 

4. Det er også behov for umiddelbart å stoppe igangsatte anlegg hvor det er søkt dispensasjon, som i Vardafjell hvor det pågår arbeid selv om dispensasjonssøknad ikke er ferdigbehandlet. Alle dispensasjonssøknader må konsekvensutredes, og sendes på ny høring til berørte parter, før ny behandling av konsesjonssøknaden med dispensasjon. Eventuell konsesjon må baseres på ny informasjon og høringssvar. Da skal det vurderes om arbeidet kan startes eller må avsluttes.

5. Konsesjonsgitte vindkraftverk som ikke er påbegynt på Haugalandet og i Sør-Rogaland må stanses. Dette gjelder blant annet Gilja, Faurefjell, Sandnes og tre kraftverk i Tysvær; Gismarvik, Dalbygda og Tysvær.  Totalt er det gitt konsesjon til 26 anlegg. Det vil medføre enorme belastninger på natur, miljø, mennesker og dyr dersom alle disse blir bygd. Alle anlegg vil påvirke omgivelsene langt utenfor området hvor de er plassert.

6. Konsesjonssystemet må evalueres, og endelig konsesjon må behandles i Stortinget.

Sandnes SV Eva-Tone Breivik, leder Sandnes SV