SVs alternative budsjett

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 17. desember 2019
Oppdatert: 17. desember 2019
Lesetid: ca. 5 min

Heidi Bjergas innlegg i økonomidebatten:

Velferdsmodellen handler om offentlig ansvar, skattefinansiering, universelle ordninger, tillit, legitimitet og sosial likhet. Denne modellen i under press. Velferdsmodellen handler om hvordan vi prioriterer, på alle nivå. Fra staten til kommunene og fylkene, slik at oppgavene som vi, de folkevalgte i hele landet, skal sikre er til det beste for innbyggerne. Og motsatt, hvordan vi organiserer skatteinnkrevingen, og kontrollen med den. Slik at vi har penger til å fordele til kommuner og fylker.

I år som i fjor, i forfjor og året før det osv, osv har SV prioritert de ansatte i vårt budsjettforslag, fordi det kommer alle innbyggerne til gode gjennom våre tjenester. Det er mange kreative og omsorgsfulle ansatte med god kompetanse som finner løsninger på arbeidsoppgavene de utfører, enten det er renholdere, lærere, barnehagepedagoger, fagarbeidere, hjemmetjenesten, sykepleiere eller i teknisk. Som bidrar til at elevene kommer seg gjennom skolehverdagen med kunnskap på veien, at ungene får oppfølging og omsorg i barnehagen, at de som trenger besøk av hjemmetjenesten får hjelpen de trenger og ikke minst at de som er på våre bo- og aktivitetssenter får omsorgen og pleien de trenger.

Vi i SV vil at våre ansatte skal få bruke sin kompetanse, at de får gjøre det de er best på, uten at vi skal kontrollere hver arbeidsoppgave. Vi tror at de ansatte gjør en bedre jobb når vi gir dem tillit. Og vi tror på at møtet mellom mennesker er viktig, og har stor og avgjørende betydning. I barnehagen, på skolen, i forbindelse med besøk i hjemmet og på våre sjukeheimer. Vi vet at renholderne bidrar til godt vedlikehold, og ikke minst sørger for at vi kan sende barn og unge til barnehagene og skolene for å nevne noe.

Ordfører

Ifølge KS blir budsjettet for kommunene det strammeste på 15 år. Kommunene har ikke sett maken siden Erna Solberg var kommunalminister, da hun fikk tilnavnet «Jern-Erna». Dette er hentet fra en leder i Nationen i november. I tillegg viser Nationen til at Regjeringa kutter i velferdsordninger, ikke minst i tilskuddene til ressurskrevende brukere – med 350 millioner kroner. Dette går rett på driften til kommunene, noe kommunedirektøren har beskrevet i forslaget som er langt fram.

I vår leste jeg i Finansavisen at Monika Mæland, Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterte for at den lave veksten i frie inntekter gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene. Videre sa ministeren: – Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester.

Ordfører, den økonomiske vanskelige situasjonen er en villet politikk.

SV styrker fellesskapet!

Vi har lagt fram et budsjett med reversering av foreslåtte kutt i oppvekst skole, barn og unge, levekår, kultur, byutvikling og teknisk i denne perioden. Dette skal bidra til å styrke skolen med fagarbeidere og miljøterapeuter, og de andre sektorene skal prioritere fagarbeideren når rammen igjen blir større. Det sammen gjelder etter- og videreutdanning for alle sektorene, for å redusere andelen ufaglærte eller ansatte på dispensasjon. SV mener kommunen skal etablere en strategi for å sikre at vi får nødvendig kompetanse hos våre ansatte, og at vi prioriterer riktig når vi prioriterer etter- og videreutdanning.   

Konsekvensene av omstillingen alle ansatte har opplevd de siste åtte årene er stadige kutt, vedtatt av flertallet. Likevel har de klart jobben sin, men opplever økt sykefravær. Vi er arbeidsgiver for de ansatte, og må sørge for skikkelige arbeidsforhold. Vi i SV mener det er nødvendig med flere ansatte. Vi mener det trengs mer enn det som legges inn fra rådmannen og setter av penger til vikarbank med faste ansatte i hele stillinger. Det vil være viktig med vikarbanker i hver sektor. Dette vil redusere utgiftene til eksterne vikarer i kommunen I tillegg vil det gi flere fast jobb, noe som gir forutsigbarhet, trygg inntekt og opparbeidelse av pensjon. I dag bruker kommunen flere millioner kroner på kjøp av vikartjenester innen omsorg. Dette mener vi i SV burde vært brukt på egne ansatte, og økt grunnbemanning.

Ordfører, vi har lagt inn ett nytt forslag i dag – La barna spør. Der setter vi av 25 000 kroner som disponeres av skolene slik at representanter fra organisasjonen kan møte elevene.

SV reverserer forslaget om å øke foreldrebetalingen i barnehagen. Vi oppretter en ny stilling som fysioterapeut. At fagfolk tilbyr veiledning og trening for eldre som bor hjemme er viktig. Det er i tillegg sosialt, og bidrar til at flere kan klare å bo hjemme lenger. Vi gir oss ikke, og foreslår 10 stillinger i vekst- og attføringsbedriftene. Der er det ventelister lange som et vondt år eller to for en arbeidsplass. Helt uholdbart, og ikke noe vi ville akseptert i det ordinære arbeidslivet.

Vi vil prioritere flere lærlinger, og arbeider for 2,5 lærlinger pr 1000 innbyggere. Dette skal være oppnådd innen utgangen av 2023. Vi styrker derfor fagopplæringen med to stillinger allerede fra 2020. I tillegg skal kommunen styrke den faglige veiledningen til studenter og lærlinger ute på arbeidsplassene. Derfor er det helt nødvendig at vi reverserer foreslått kutt i sektorene.  

Og vi legger inn midler til oppstart med leksefri heldagsskole. Det arbeidet må gjøres sammen med ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever. Og så må vi se til de som allerede praktiserer leksefri skole. Dette er et av de viktigste virkemidlene for at enda flere skal oppleve skolen som en god læringsarena, og at alle skal få hjelp til lekser, til å øve på det de har lært og til å få veiledning når det er noe de ikke skjønner. Og sist men ikke minst så vil familiene få bedre tid sammen og de unge får tid til fritidsaktiviteter.

Ordfører

SV ønsker at enda flere skal lære seg å svømme. Vi leste i avisa nettopp at det er flest som drukner i Rogaland. Vi vil derfor tilby gratis svømming for barn fra 1 til 4 klasse, i følge med foreldrene og foreslår to timer i uken til dette når Austrått åpner.

Ordfører

I fjor delte jeg to bekymringer med bystyret. Den ene bekymringen handlet om familiene som mottar sosialhjelp som ble trukket i barnetrygden hvis de har barn og mottar sosialstønad. Ordfører, i år står vi sammen om å rette opp i dette. Det er fantastisk. Jeg ønsker dem alt godt, men vil minne om at det er viktig å arbeide for universelle ordninger som styrker arbeidet for de 1337 barna som vokser opp i familier med vanskelig økonomi. Vi leser i avisen at det er økning i familier som henter støtte til livsopphold hos frivillige organisasjoner.

SV ønsker fortsatt at vi skal bli med i Frilager. Det vil gi alle elevene ved skolene våre tilgang på gratis utstyr, og vil fremme fysisk aktivitet. Frilager er en universell ordning hvor hele klassen får tilgang på utstyr, levert på skolen.

Vi innfører eiendomsskatt på næring, for å skaffe inntekter til de oppgavene vi mener er viktigst i kommunen. I tillegg foreslår vi å kutte lønn til ordfører fra nivå til regjeringsmedlem, til nivå til stortingsrepresentant. All godtgjørelse til folkevalgte er beregnet ut fra lønn til ordfører. Hvis vi reduserer lønnen, vil det betyr 2,7 millioner kroner i kutt til folkevalgte. 2,7 millioner kroner som bør brukes på å sikre bedre tjenester. Da er vi med å ta ansvar i ei tid hvor mange ansatte og innbyggere opplever reduksjoner og kutt.

Så til investeringene

I fjor la vi fram forslag om framskynder tilrettelegging av parkering i Ganddal sentrum. Det er lagt inn i forslaget fra rådmannen nå, heldigvis.

Vi skyver vi oppstart av havnebassenget til 2021. Men i motsetning til posisjonen beholder vi forslaget om en midlertidig promenade, slik at folk kan bruke området, og følge med i utviklingen der.

Ordfører

Verdiene i velferdsmodellen handler om solidaritet, fellesskap, likhet og frihet, demokrati, rettferdighet og omfordeling. Dette ligger til grunn for vårt budsjettforslag.

Vi håper på støtte til flere av tekstforslagene våre i dag. Det vil bety mye for mange.

Sandnes-SV-alternativt-budsjett-2020-til-2023-241119Last ned
Tekstforslag-budsjett-2020-til-2023Last ned