10 grunner til å stemme SV i Sandnes

Publisert av: sandnes Publisert: 21. august 2023
Oppdatert: 21. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Sandnes SV vil:

Prioritere gratis fulltidsplass i SFO for alle barn fra 1. til 4. trinn. SFO er en sosial og lærerik arena hvor barna får utfolde seg i trygge rammer med fagutdannet personale. Alle barn i Sandnes bør bli inkludert i dette.

Satse på en inkluderende fellesskole, som styrker felleskapet. Vi vil ha mer fysisk aktivitet, skolelekser, kulturaktiviteter og mat i skolen. God næring gir god læring.

Arbeide for rett til hele og faste stillinger, og økt grunnbemanning. Vi mener at økt grunnbemanning vil sikre stabilitet og forutsigbarhet, mindre sykefravær som gir bedre tjenester. I tillegg vil det redusere behovet for kjøp av eksterne vikartjenester som koster mer enn å ansette folk i kommunen.

Ikke privatisere, anbuds- eller konkurranseutsette driften av offentlige tjenester som sykehjem, skole, barnehage, omsorgsboliger og tekniske tjenester. Privatisering og konkurranseutsetting fører til lavere lønn og pensjon for ansatte, og gir mindre demokratisk styring av tilbudene.

Satse på biblioteket og kulturskolen. Sandnes bibliotek har lite personale og lite budsjettmidler til bøker og arrangement i forhold til innbyggertallet i kommunen. Vi ønsker også å droppe purregebyr for bøker levert for sent. Kulturskolen må være et tilbud i bydeler.

Ha en inkluderende kommune. Vi mener at kommunen kan bosette enda flere flyktninger, og at Sandnes Læringssenter skal styrkes og sikres drift slik at både flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere får anledning til å lære seg språket og kulturen vår, og dermed lettere inkluderes i kommunen.

Ta vare på matjorda, og jobbe for varig vern av Sandnesmarka. Jordvernet må være sterkere enn alle ønsker om lett tilgjengelig utbyggingsareal. For å spare matjorda vil vi oppgradere og trafikksikre eksisterende veier i stedet for å bygge nye. Vi sier nei til mer vindkraftutbygging, og vil fortsette å arbeide for å redusere kravet til støy på Vardafjell.

Ta natur- og klimakrisen på alvor. Vi mener vi har nok områder satt av til hytter, og vi vil legge Tverrforbindelsen fra Vagle til E39 i tunnel. Vi mener at cruiseskip må tilkobles landstrøm hvis de skal ligge til kai i Sandnes, og at natur- og klimahensyn skal være styrende for en bærekraftig turistsatsing og utvikling i kommunen.

Satse på miljøvennlig trafikk. Vi ønsker nytt togstopp på Lura, dobbeltspor til Egersund og gjenåpning av Ålgårdbanen. Vi vil tilrettelegge mer for sykkel og gange, og gode kollektive løsninger.

Ha en likestilt kommune. Det er viktig å øke andelen kvinner i kommunestyret, som i denne perioden kun har 32,7 prosent kvinner. Av 16 parti som stiller liste i Sandnes er det kun tre som har kvinne på topp. Sandnes SV er ett av dem. Vi vil redusere lønnsgapet ved at lønnstillegg skal gis gjennom kronebeløp, og ikke prosent.