God jul

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 18. desember 2018
Oppdatert: 18. desember 2018
Lesetid: ca. 7 min

Det nærmer seg jul, økonomiplanen er ferdig behandlet i bystyret og nå tar bystyregruppa en velfortjent juleferie. SV prioriterte økt grunnbemanning, ikke kutt i sosialstønaden, vikarbank i alle sektorene, økt støtte til etter- og videreutdanning og leksefri heldagsskole blant annet. Og vi la inn oppstart av arbeid med ny svømmehall på Ganddal blant annet.

Her kan du se hele budsjettforslaget Budsjettforslag 191118

Her kan du se hva vil prioriterte til frivillige lag og organisasjoner utover rådmannens forslag: Frivilligmillionen 2019 SV

Her er Heidi Bjergas innlegg i forbindelse med budsjettbehandlingen:

Ordfører

I år som tidligere år har SV prioritert de ansatte i vårt budsjettforslag, fordi det kommer alle innbyggerne til gode gjennom våre tjenester. Det er mange kreative ansatte som finner gode løsninger på arbeidsoppgavene de utfører, enten det er renholdere, lærere, barnehagepedagoger, fagarbeidere, hjemmetjenesten, sykepleiere eller i teknisk. Som bidrar til at elevene kommer seg gjennom skolehverdagen med kunnskap på veien, at ungene får oppfølging og omsorg i barnehagen, at de som trenger besøk av hjemmetjenesten får hjelpen de trenger og ikke minst at de som er på våre bo- og aktivitetssenter får omsorgen og pleien de trenger. Vi i SV vil at våre ansatte skal få bruke sin kompetanse, får gjøre det de er best på, uten at vi skal kontrollere hver arbeidsoppgave. Vi tror at de ansatte gjør en bedre jobb hvis vi gir dem tillit. Og vi tror på at møtet mellom mennesker har stor og avgjørende betydning. I barnehagen, på skolen, i forbindelse med besøk i hjemmet og på våre sjukeheimer.

Vi vet at eldre er ensomme og isolerte, selv om de har hjemmehjelp. Hjemmesykepleien har ofte så dårlig til å sette seg ned og prate at det går ut over helsen til de eldre. Vi er derfor glad for at rådmannen har lagt inn økte ressurser i denne sektoren. Det var noe vi prioriterte i vårt budsjett i fjor. Det er og et viktig signal i disse digitaliseringstider. Det er mange som nå er bekymret for om de skal motta omsorgen gjennom en skjerm eller via en teknisk dupeditt.  

Omstillingen alle ansatte har opplevd de siste sju årene er stadige kutt vedtatt av flertallet. Likevel har de klart jobben sin. Vi skal i dag blant annet behandle gjennomgangen av renholdssektoren. Som har fått mer og mer å gjøre, men mindre og mindre handlingsrom. Som ikke har hatt tilgang på vikarer når en eller flere ble syke. Endelig blir det registrert at det er nødvendig med flere ansatte. Vi mener det trengs mer enn det som legges inn fra rådmannen og setter av penger til en vikarbank.

Ordfører

Vi i SV mener økt grunnbemanning er nødvendig. Økt grunnbemanning gir våre ansatte bedre arbeidsforhold, en mer forutsigbar arbeidsdag, vi får redusert sykefravær, noe som til syvende og sist gir våre pleietrengende bedre omsorg, det gir elevene bedre læring, og det gir barnehagebarna en tryggere hverdag. Nå har regjeringen gitt oss i oppgave å sørge for økt pedagogtetthet i både skole og barnehage. Det er et viktig tiltak for å sikre våre minste god oppfølging og læring. Men det er ikke nok. Hvis ikke vi sikrer at det i tillegg er nok fagarbeidere som kan følge opp barn og unge vil det bli tøffere og mer utfordrende for både ansatte, elever og barnehagebarn i tiden framover.

Vi i SV vil prioritere vikarbanker. Vi har lagt inn penger til oppstart av arbeidet med å etablere kommunale vikarbanker hvor folk er fast ansatte i full stilling i kommunen, men ikke på en fast arbeidsplass. Det vil være viktig med vikarbanker i hver sektor. Dette vil redusere utgiftene til eksterne vikarer i kommunen slik vi registrer de opplever i Haugesund for eksempel. I tillegg vil det gi flere fast jobb, noe som gir forutsigbarhet, trygg inntekt og opparbeidelse av pensjon. I dag bruker kommunen 2 millioner kroner på kjøp av vikartjenester innen omsorg. Dette burde vært brukt på egne ansatte, og økt grunnbemanning.

I tillegg foreslår vi at Sandnes kommune skal gi innbyggere over 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester, en time hjelp til fri disposisjon i uken etter modell fra Oslo.

Så kommer vi ikke utenom de private kommersielle barnehagene i år heller. Som den neste fireårsperioden mottar rundt 80 millioner kroner mer i driftstilskudd enn de kommunale barnehagene på grunn av et regelverk vedtatt i Oslo. Våre kommunale barnehager må kutte i driften, år etter år, og har fått forslag om kutt også i dette budsjettet. Mens de private nå tilbyr høyere lønn enn våre kommunale, så utarmer vi driften i de kommunale. Mens vi vet at de kommersielle har dårligere pensjonsavtaler, sliter vi ut våre ansatte. Mens vi vet at de kommersielle ikke trenger å stenge hvis det blir for mange ledige plasser, så må vi antakelig stenge vår kommunale fordi vi ikke kan pålegge de kommersielle å stenge ned. Når vi i tillegg vet at de henter ut midler fra skattepengene vi i kommunen bruker til overføring til driften, i tillegg til  foreldrebetalingen, så bør det være flere enn SV som mener vi må rydde opp i dette. Vi har også dette året et tekstforslag som vi håper på støtte til.

I fjor viste jeg til Dagens Næringsliv og Læringsverkstedet  som hadde økt inntektene til nær 1,9 mrd. Driftsresultatet var på 188 millioner for de tre første kvartalene i fjor.  Og Læringsverstedet satt igjen med 81 millioner i resultat. Det er våre skattepenger og foreldrenes penger som har finansiert dette overskuddet. Det er utrolig at dette kalles private barnehager, når det er foreldrene og kommunene som finansierer dette. Det er flere barnehager i regi av Læringsverkstedet i kommunen. Det er også flere andre kommersielle barnehager som kalles private, men som fullfinansieres av foreldre og kommunen.

SV reverserer forslaget om å øke foreldrebetalingen i barnehagen. Det er ikke rette tidspunktet å gi barnefamiliene økte utgifter.

Vi legger inn økt støtte til etter- og videreutdanning i skole og barnehage. I forbindelse med bemanningsnormen mener vi kommunen nå må tilby ansatte som har arbeidet på dispensasjon mulighet til å ta nødvendig utdanning. Vi trenger også gode fagarbeidere i tillegg til pedagoger for å sikre et godt tilbud.

Og vi legger inn midler til oppstart med leksefri heldagsskole. Det var også tema fra de unge under Barn og Unges bystyre i november. Det arbeidet må gjøres sammen med ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever. Og så må vi se til de som allerede praktiserer leksefri skole. Dette er et av de viktigste virkemidlene for at enda flere skal oppleve skolen som en god læringsarena, og at alle skal få hjelp til lekser, til å øve på det de har lært og til å få veiledning når det er noe de ikke skjønner. Og sist men ikke minst så vil familiene få bedre tid sammen og de unge får tid til fritidsaktiviteter.

Ordfører

Vi har hatt en stri høst. De fleste av oss har registrert motstanden mot bompengene da åpningen av bomringen nærmet seg. Det er flere av oss som ser alvoret i at det er en økonomisk belastning for personer og familier som har store økonomiske utfordringer i hverdagen. Vi ser fram til en avklaring om det er mulig å gjøre noe med takstene.

Jeg har to bekymringer som påvirker meg og SVs prioriteringer. Den ene er FNs klimarapport som sier vi må gjøre noe nå. Hvis vi skal unngå mer oppvarming enn 1,5 grader av vår klode. Da velger jeg lytte til de som sier hva vi kan gjøre. Og det er å redusere utslipp og hindre nedbygging av matjord. For å få til det må flere velge å reise annerledes enn i dag. Mange flere. Da trenger vi et kollektivsystem som er et alternativ til privatbilen. Derfor støtter jeg opp om bymiljøavtalen. 

Ordfører

Den andre bekymringen gjelder de som har minst i denne kommunen. Familier som mottar sosialhjelp. Som i dag blir trukket i barnetrygden hvis de har barn og mottar sosialstønad. Det er disse barnefamiliene jeg er bekymret for. Og jeg skulle ønske at posisjonen delte min bekymring.  Da kunne vi fått flertall for å endre det. Familiene som har aller minst mister til sammen 3,8 millioner kroner hvert år i Sandnes. Vi vet det er nesten 1000 barn som vokser opp i fattige familier i Sandnes. Det er disse familiene som nå bidrar til å få budsjettet i balanse. Vi i SV er glad for at H, V og KrF nå ser urimeligheten, for Sv har fremmet dette i flere år.

Vi fortsette å arbeide for at kommunen skal fullfinansiere flere VTA-plasser i vekst- og attføringsbedriftene. Det er ikke mange steder vi aksepterer fem års ventetid på å få jobb. Men det er situasjonen for de som venter på arbeidsplass her.

Vi mener og at økt fast bemanning på skattekontoret er viktig. Dagens ansatte klarer bare å gjennomføre antallskravene for arbeidsgiverkontroll, men de har ikke rom for å gjøre mer dyptgående kontroller. Det er viktig å kunne følge opp og gjøre mer utfyllende kontroller for å sikre at det ikke unndras skatt eller arbeides svart. Fordi det er penger som hører hjemme i kommunekassen.

Vi innfører eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum for å skaffe inntekter til de oppgavene vi mener er viktigst i kommunen. Det er første gang SV ikke foreslår skatt på eiendom. Det hadde vært en kjærkommen inntekt, som kunne sikret enda flere ansatte, men nå velger vi å skåne familier og andre som har fått økte utgifter til bomkryssing blant annet.

Så til investeringene

Vi framskynder tilrettelegging av parkering i Ganddal sentrum. Hver dag ser jeg biler som har funnet kreative måter å parkere på ved stasjonen, faktisk opp mot 20 stk har jeg sett utenom oppmerkede felt. Så her er det nødvendig å gjøre noe raskt.

Så legger vi inn svømmehall på Ganddal. Det har vært tatt opp gjennom bydelsutvalget i mange år. Vi har også fått med oss at andre nå er på banene for å minne oss om at dette er svært nødvendig. Både idrettslaget og begge skolene på Ganddal har spilt det inn. Vi kan ikke fortsette med dagens ordning med at skoletiden brukes til transport, og at det går på bekostning av tiden til opplæring i svømmehall. I et av høringssvarene kan vi lese at kun to av elevene klarte kravet til opplæringen i svømmehallen. Det er ikke forsvarlig opplæring.

Ordfører

Vi håper på støtte til flere av tekstforslagene våre i dag. Det vil bety mye for mange.